1951-1969-2013

Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Samochodów Osobowych został

założony w 1969 roku, jednak historia szkolnictwa zawodowego
przy FSO sięga początków fabryki oraz okresu odbudowy przemysłu
i szkolnictwa zawodowego po II Wojnie Światowej.

 

Fabryka Samochodów Osobowych od samego początku
borykała się z brakiem wykwalifikowanych pracowników.

 

Okupacja niemiecka oraz Powstanie Warszawskie przyczyniły
się do utraty rzeszy fachowców i nauczycieli szkolnictwa
technicznego.

Zespół Szkół Zawodowych FSO był przyzakładowym ośrodkiem

szkolenia dla kadr pracowniczych fabryki, miał za zadanie wraz

z warszawskimi uczelniami technicznymi (Politechniką Warszawską) zapewnić wykwalifikowaną kadrę na potrzeby produkcji zakładu.

 

Uczniowie podejmując naukę w ZSZ FSO w pierwszym roku nauki

podpisywali umowę młodocianego pracownika FSO. Podpisana umowa

gwarantowała fabryce siłę roboczą, a uczniom praktyczną naukę

zawodu.

 

Uczniowie od lat 50 - tych byli kierowani do pracy na różne stanowiska

produkcyjne w zakładzie. Nauka na terenie zakładu odbywała się ramach nauki przedmiotów zawodowych *. Uczniowie niejednokrotnie bez odpowiedniego i solidnego przeszkolenia, byli kierowani do prac,

które przewyższały ich umiejętności. Częściowo było to podyktowane

brakiem na terenie szkoły odpowiedniego zaplecza technicznego do
nauki przedmiotów zawodowych. Sytuacja ta zmieniła się w 1965 roku,

gdy zostały oddane warsztaty szkolne.

 

Uczeń, co miesiąc otrzymywał ekwiwalent za przepracowane godziny
na rzecz zakładu i warsztatów szkolnych.

 

* szkolenie uczniów na terenie zakładu w 1970/71 - czwartek, piątek i sobota

NOWY BUDYNEK SZKOŁY 1972 ROK

Dyrekcja szkoły od lat 80-tych postulowała do władz fabryki

o szkoleniowy tryb pracy uczniów z rotacją stanowisk, aby

uczniowie nie stali się „mistrzami jednej czynności”.

 

Zajęcia teoretyczne uczniów w zależności od typu szkoły

odbywały się w godzinach rannych lub popołudniowych.

 

Słuchacze szkół dla dorosłych pracują w systemie

dwuzmianowym, trzyzmianowym i w związku z tym,

dyrekcja zespołu w porozumieniu z dyrekcję FSO,

dostosowała system nauczania do tego typu pracy.

 

Zajęcia dla pracujących na pierwszą zmianę odbywały

się w godz.15.00 do 20.00, a dla pracujących na drugą

zmianę w godz. 8.00 do 13.00.

 

Praktyczna nauka zawodu prowadzona była dla uczniów

zasadniczej szkoły zawodowej przez dwa lub trzy dni
w tygodniu w systemie dwuzmianowym a dla uczniów
liceum zawodowego jeden lub dwa dni w tygodniu,
w zależności od klasy, również w systemie dwuzmianowym.

 

KINO  SALA GIMNASTYCZNA  SALA GIMNASTYCZNA I SALA KINOWA 1966 ROK

KINO „SYRENKA”

STARY BUDYNEK SZKOŁY

NOWY BUDYNEK SZKOŁY